English

Information

Name company:Zamil Steel Buildings Vietnam Co., Ltd 
Address: Noi Bai Industrial Zone, Lot 9-11-13-15, Quang Tien Ward, Soc Son Dist., Ha Noi
Director:  
Tel:  +(84.4) 3837 8522
Fax:  +(84.4) 3582 0801
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Business:  steel structures, pre engineered steel buildings, roofing systems and components
Website:  http://www.zamilsteel.com.vn/

Vietnamese

Thông tin

Tên công ty:Công ty TNHH Nhà thép tiền chế Việt Nam
Địa chỉ: Lô 9-11-13-15, Khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
Giám đốc:  
Tel:  +(84.4) 3837 8522
Fax:  +(84.4) 3582 0801
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kinh doanh:  kết cấu thép, nhà thép tiền chế, hệ thống mái lợp, phụ kiện
Website:  http://www.zamilsteel.com.vn/

English

Address:Lot 48-54, 59-68, Noibai Industrial Zone, Quang Tien commune, Soc Son district, Hanoi, Vietnam.

Vietnamese

Địa chỉ:Lô 48-54, 59-68, khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam.

English

Address: Lot 75 Noibai Industrial Zone, Quang Tien commune, Soc Son district, Hanoi, Vietnam.

Vietnamese

Địa chỉ: Lô 75 khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam.

English

Address: Lot 17-18-19-20-21-22, Noibai Industrial Zone, Quang Tien commune, Soc Son district, Hanoi, Vietnam.

Vietnamese

Địa chỉ: Lô 17-18-19-20-21-22, khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Vietnam.

English

Address: Lot 79, Noibai Industrial Zone, Quang Tien commune, Soc Son district, Hanoi, Vietnam.

Vietnamese

Địa chỉ: Lô 79, khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam.

English

Address: Lot 80, Noibai Industrial Zone, Quang Tien commune, Soc Son district, Hanoi, Vietnam.

Vietnamese

Địa chỉ: Lô 80, khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam.

English

Address:Lot 5-41B, Noibai Industrial Zone, Quang Tien commune, Soc Son district, Hanoi, Vietnam.

Vietnamese

Địa chỉ:Lô 5-41B, khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam.

English

Address: Lot 46B, Noibai Industrial Zone, Quang Tien commune, Soc Son district, Hanoi, Vietnam.

Vietnamese

Địa chỉ: Lô 46B, khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam.

English

Address: Lot 46A, Noibai Industrial Zone, Quang Tien commune, Soc Son district, Hanoi, Vietnam.

Vietnamese

Địa chỉ: Lô 46A, khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam.

English

Address:Lot 69B-70A, Noibai Industrial Zone, Quang Tien commune, Soc Son district, Hanoi, Vietnam.

Vietnamese

Địa chỉ:Lô 69B-70A, khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam.

Page 1 of 4

logo yamahaasahidensobbsfukoku logoLogo cong ty Kyoeinippon konpoNCI LOGOrhythm spindex industries logo

Go to top